ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОБИЛЬНО- СОРТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЛАНСЕЛОТ" 43988797

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський(з), вул.Грецька, будинок 20 Тел: 380974978172

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається геологічне вивчення, в тому числі дослідно- промислова розробка з подальшим видобуванням піску (промислова розробка родовища) і рекультивація Немійсько-Юрковецького родовища піску біля с. Грабарівка Могилів-Подільського району Вінницької області площею 56,8 га. Корисна копалина на родовищі представлена необводненими різнозернистими пісками з домішкою гравію. Гірничо-геологічні умови родовища сприятливі для розробки кар’єру відкритим способом.

Технічна альтернатива 1.

Система розробки – транспортна, з переміщенням корисної копалини самоскидом на виробничий майданчик і розкривних порід у зовнішні відвали і паралельним переміщенням фронту робіт. Видобуток корисної копалини буде проводитися екскаватором типу «обернена

лопата» з подальшим навантаженням в автосамоскиди і вивезенням на виробничий майданчик. Розробку розкривних порід передбачається виконувати бульдозером із складуванням попереду фронту розкривних робіт в тимчасові бурти – відвали. По мірі накопичення, розкривні породи б у д у т ь транспортуватися в окремі зовнішні відвали, звідки в подальшому будуть використовуватися для рекультивації.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи розглядається метод розробки родовища екскаватором типу Драглайн.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Вінницька обл. Могилів-Подільський р-н Немія

 • Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Могилів-Подільська територіальна громада (с. Немія, с. Озаринці),Вендичанська територіальна громада (с. Грабарівка), Яришівська територіальна громада (с. Юрківці)

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, Немія, .

В адміністративному відношенні Немійсько-Юрковецьке родовище пісків розташоване на землях Могилів-Подільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області на відстані: - 2,8 км на південний схід від с. Грабарівка Вендичанської територіальної громади; - 2,5 км на схід від с. Юрківці Яришівської територіальної громади; - 3,8 км на північний схід від с. Озаринці Могилів-Подільської територіальної громади; - 3,6 км на північ від с. Немія Могилів-Подільської територіальної громади.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, Немія, .

Так як ТОВ «ДСК «ЛАНСЕЛОТ» має спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка) №5617 від 07.02.2024 р. територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, громади та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліпшення загальної соціально- економічної ситуації в районі, забезпечення якісною будівельною сировиною, зайнятості місцевого населення. Крім того, провадження планованої діяльності сприятиме реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планованою діяльністю передбачається геологічне вивчення, в тому числі дослідно-

промислова розробка з подальшим видобуванням піску (промислова розробка родовища) і рекультивація Немійсько-Юрковецького родовища піску біля с. Грабарівка Могилів-Подільського району Вінницької області площею 56,8 га. ТОВ «ДСК «ЛАНСЕЛОТ» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №5617 від 07.02.2024 р. Корисна копалина приурочена до міоцен-пліоценової товщі алювіальних відкладів древніх терас Дністра, які складені різнозернистими кварцовими пісками з домішкою гравію. Потужність корисної копалини в контурі підрахунку запасів від 1,6 до 6,2 м, в середньому 3,85 м. Піски не обводнені. Розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним шаром, суглинком, глиною та глинистим піском з прошарками глини, сумарною потужністю від 0,8 до 9,5 м, в середньому 3,2 м. Балансові запаси піску в контурі кар’єру, обгрунтованого ТЕО, становлять 2143,3 тис.м3, у тому числі пораховані за категорією В – 771,1 тис.м3, С1 - 1572,2 тис.м3. Річна продуктивність кар’єру з видобування корисної копалини – 100 тис.м3. Термін роботи кар’єру – 21,4 років. За складністю геологічної будови Немійсько-Юрковецьке родовище віднесено до родовищ простої геологічної будови (1 група). Гідрогеологічні умови розробки родовища сприятливі – корисна копалина не заводнена. Корисна копалина відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором і можуть використовуватися для всіх видів будівництва без обмежень згідно ДБН В.1.4-1.01.97.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи

- дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173; - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН 3.3.6.037-99

«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» тощо. - організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного виду відходів та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод. - дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»; - проведення постійного радіаційного (радіометричного) контролю корисних копалин і готової продукції у відповідності до норм і вимог ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», наказу МОЗ України від 02.02.2005 №54 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005).

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1.

здійснення планованої діяльності в межах відведених, згідно чинного законодавства України, у користування земельних ділянок

щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи

Для належного захисту території розробку родовища необхідно виконувати з урахуванням

таких основних вимог: - максимального збереження ґрунтово-рослинного шару; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань; - дотримання технології, передбаченої проектом розробки родовища

щодо технічної альтернативи 2.

максимального збереження ґрунтово-рослинного шару; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань

щодо територіальної альтернативи 1. аналогічні технічній альтернативі

щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, шумове навантаження, утворення відходів, рослинний та тваринний світ. − клімат і мікроклімат: виділення кількості парникових газів, вологи і тепла, локальне підвищення температури повітря не передбачається; − повітряне середовище: викиди від роботи кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення під час виконання розкривних та видобувних робіт, пиління з відвалів розкривних порід; − ґрунти та геологічне середовище: утворенням кар’єрної виїмки, зміна природного стану геологічного середовища в результаті вилучення корисної копалини; - водні ресурси: водопостачання кар’єру на питні потреби працівників передбачається за рахунок привозної води. Скид стічних вод у водний об’єкт не передбачається. Можливий приплив води в майбутній кар’єр за рахунок атмосферних опадів. - відходи: утворення побутових та виробничих відходів внаслідок експлуатації кар’єрної техніки та автотранспорту; − рослинний та тваринний світ: зміна існуючого стану біологічних та екологічних систем на площі проведення видобувних робіт; можливе занепокоєння для представників тваринного світу за рахунок створення додаткового шумового навантаження; − аварійні ситуації: родовище складене нетоксичними породами, прийняті відповідно до проекту розробки кути укосів фіксованих бортів кар’єру забезпечують їх довготривалу стійкість, у зв’язку з чим аварійні ситуації при розробці родовища зводяться до мінімуму

щодо технічної альтернативи 2. аналогічний технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1. аналогічний технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 2. не розглядаються

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Перша категорія

15 Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;"

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу, геологічне середовище та ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час розробки родовища. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, [email protected], (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 824 від 14.09.2020}