Розмір шрифту:

Відділ з питань фізичної культури та спорту - загальні відомості

Відділ з питань фізичної культури та спорту
Могилів-Подільської міської ради
 
 

Посада

П.І.Б.

Контакти

(тел., e-mail)

№ кабінету,

поверх

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту

Савков Дмитро Дмитрович

(04337) 6-28-49

[email protected]

каб.№ 25

ІІІ поверх

 
 
 
 

 
Положення
про Відділ з питань фізичної культури та спорту
Могилів-Подільської міської ради
 
1.  Відділ з питань фізичної культури та спорту Могилів – Подільської  міської ради  (далі Відділ) є  виконавчим органом міської ради, підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові.
2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами начальника  управління з питань фізичної культури та спорту обласної держадміністрації, рішеннями сесій міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативними актами.
3.    Основними завданнями Відділу є:
- забезпечення реалізації на території міста державної політики
стосовно фізичної культури та спорту;
- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
розвитку фізичної культури та спорту;
- сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;
- сприяння федераціям з видів спорту та іншим громадським
організаціям;
- організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед
широких верств населення, участь спортсменів у обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях,  залучення їх до занять
фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового
способу життя;
4.    Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.  Готує пропозиції до проектів міських програм і планів розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
4.2.   Розробляє і подає на розгляд міської ради та виконкому пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;
4.3.   Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
4.4. Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості до виконання програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
4.5. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань, у тому числі за місцем проживання,  збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
4.6. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей та молоді;
4.7. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
4.8. Координує діяльність міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
4.9. Вживає  в   межах   своїх   повноважень   заходів  спрямованих   на утвердження   здорового   способу   життя;
4.10. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультативну роботу, тощо, з питань, віднесених до його компетенції;
4.11. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції;
4.12. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
4.13. Подає в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України;
4.14. Комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і
забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;
4.15. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
4.16. Сприяє  збереженню  і  розширенню  мережі  фізкультурно-спортивних  закладів,  вживає  заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
4.17. Здійснює    контроль    за   технічним    станом, ефективністю і цільовим  використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління міської ради, та за  дотриманням   правил   безпеки  під  час проведення спортивно-масових заходів на спортивних спорудах;
4.18. Надає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
4.19. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для  подальшого  розвитку  фізичної культури і спорту в місті;
4.20. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі,
виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
5. Відділ має право:
- отримувати в установленому порядку від інших підрозділів міської ради, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань фізичної культури та спорту, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, наукових установ, навчальних закладів і об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);
- скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
-  укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з фізкультурно-спортивними організаціями.
6.  Структура та штатний розклад Відділу затверджується сесією міської ради.
7.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
8.  Начальник Відділу:
- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень, виконання завдань, покладених на Відділ і здійснення ним своїх функцій;
-  видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
-   затверджує  функціональні обов’язки працівників Відділу;
-  розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на Відділ завдань і його утримання у межах затвердженого кошторису.
9.   Відділ є юридичною особою.
10. Відділ може мати круглу печатку з зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, рахунки, бланки зі своїми реквізитами.
11.  Майно, що знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Могилів – Подільської  міської ради.
12. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
13. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства.