Розмір шрифту:

Положення про юридичний відділ

Додаток:
до рішення 13 сесії Могилів-Подільської
міської ради VІ скликання
від 11 квітня 2017  року № 389

 

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ апарату
Могилів - Подільської міської ради та виконкому
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Юридичний відділ апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому ( надалі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому. Відділ підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований її виконкому та міському голові.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями юридичних служб Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, наказами та рекомендаціями Міністерства юстиції України.
3. Місцезнаходженням Відділу є місцезнаходження виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16.

4. Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні  своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

5. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.
6. Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.
 
ОБОВ`ЯЗКИ ВІДДІЛУ


7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захист їх законних інтересів;
- забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову, секретаря ради про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- разом з відповідними управліннями, відділами та службами міської ради узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі;
- перевіряє відповідність чинному законодавству України проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів міської ради, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради;

- представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

- готує пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо вжиття заходів зі зміни чи скасування наказів керівників виконавчих органів міської ради;
- забезпечує облік текстів законодавчих і інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, прийнятих міською радою, виконавчим комітетом міської ради і виданих міським головою, підтримує їх у контрольному стані;

- надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради;
- організовує і веде позовну роботу міської ради та її виконавчого комітету, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчим органам ради у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів;

- дає правову оцінку проектам господарських та інших договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів;
- сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

- проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства роз’яснює, існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;


- здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань згідно зі встановленим графіком;

- розглядає за дорученням міського голови, його заступників, секретаря ради звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань;
- здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
8. Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму секретності, службової таємниці та обмеження доступу до окремих категорій публічної інформації з питань, які належать до його компетенції.
 
ПРАВА ВІДДІЛУ


9. Відділ має право:

- перевіряти дотримання вимог законності управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування;
- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

- інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів;

- залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

- у разі переслідування працівника Відділу у зв’язку з виконанням обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати відповідне управління юстиції або правоохоронні органи.

  1. Пропозиції Відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших актів міської ради, її виконавчих органів, міського голови, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду відповідними органами та посадовими особами.


 СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ


11. Відділ складається з трьох штатних одиниць: начальника відділу, головного та провідного спеціаліста юридичного відділу.

12. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, відповідно до законодавства України;
На посаду начальника Відділу призначається особа – громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за спеціальністю не менше двох років.
13. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові.

  1. Начальник Відділу:


- здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;
- забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому;
- візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів ради та надає окремі доручення працівникам Відділу щодо візування зазначених розпорядчих актів;
- представляє інтереси міської ради та її виконавчих органів, міського голови в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань або призначає відповідального працівника Відділу;

- подає від імені та в інтересах міського голови, міської ради та її виконавчих органів позови до відповідного суду;

- бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;
- в межах своєї компетенції дає доручення працівникам Відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

- інформує територіальну громаду міста Могилева-Подільського про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

- організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву Відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки працівників Відділу;
- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог чинного законодавства України.

  1. На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один з працівників відділу.
    16. Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з роботи міським головою.

На посаду головного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом не менше одного року.

На посаду провідного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом не менше одного року.

  1. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу.
    В окремих випадках, у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу працівники Відділу виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

 
ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ З КЕРІВНИКАМИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ


18. Працівники Відділу здійснюють правове забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та взаємодіють у своїй роботі з керівниками цих органів.

Порядок взаємодії працівників Відділу, що забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.
19. Забезпечення правової роботи виконавчих органів здійснюється шляхом закріплення посадової особи Відділу за виконавчим органом міської ради та його структурними підрозділами.

Працівники структурних підрозділів Відділу, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, можуть територіально розміщуватися за місцем знаходження цього виконавчого органу міської ради.
20. Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють інформаційне та додаткове матеріально-технічне забезпечення умов праці працівників Відділу, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу.
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


21. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.
22. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

23. Відділ має бланки зі своїми реквізитами.

24. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

25. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог законодавства України

 

 Секретар міської ради                                                               М. Гоцуляк