Розмір шрифту:

Положення про постійні комісії міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це положення розроблено відповідно до ст. 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.
1.2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим положенням.
1.3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень  міської ради. .
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією міського голови. заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.
1.4. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно цього положення, Регламенту ради та  зазначеного вище Закону.
1.5. До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради. Депутат міської ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.
1.6. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.
1.7. Протягом строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ.

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах  з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
За дорученням  міського голови голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.
2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.
Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від  загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.
2.4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників управлінь та відділів міської ради.
2.5. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності. Плани роботи підписує голова комісії.
2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.
Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.
2.7. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати  розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.
2.8. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
2.9. Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у міського голови та його заступників.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ.

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний  фінансово-економічний контроль на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України „Про місцеве самоврядування”, Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЙ

Постійна комісія з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності

4.1. Комісія спільно з іншими профільними комісіями міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання про виконання міського бюджету за попередній рік, проекти міського бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях, розглядає питання стосовно здійснення радою правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності.
4.2. Комісія за дорученням  ради, міського голови, або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради:
-    готує та вносить на розгляд сесії міської ради питання з проблем
бюджету та фінансів;
-    контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.
-    Проводить аналіз відповідності проектів рішень міської ради розпоряджень міського голови вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;
-    Збирає, вивчає інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях міської ради;
-    При необхідності залучає правоохоронні  та контролюючі органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;
-    Контролює ефективність управління коштами міського бюджету,  законність і своєчасність руху коштів міського бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;
-    Надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів міського бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до  міського бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;
-    Готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
-    Розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання;
-    Розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.
4.3. Засідання профільних постійних комісій з питань формування
бюджету  відбуваються у присутності начальника фінансового управління та представників постійної комісії з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності . Профільні постійні комісії призначають доповідачів для участі у засіданні постійної комісії з питань бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності і передають свої зауваження, поправки до проекту міського  бюджету разом з окремою думкою членів комісій у постійну комісію з питань бюджету, економіки , промисловості та комунальної власності.
Поправки можуть бути лише такого змісту:
-    скоротити статтю  видатків (доходів);
-    виключити статтю  видатків (доходів);
-    збільшити статтю  видатків (доходів);
-    додати нову статтю видатків (доходів).
Якщо профільна постійна комісія або депутати вносять пропозицію про
збільшення видатків чи скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на таку ж суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі не підтримання цих вимог поправки до розгляду не приймаються.
Поправки до бюджету розглядаються в такому порядку:
-    якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст  поправки;
-    якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюється і голосуються запропоновані автором поправки варіанти збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Постійна комісія з питань бюджету, економіки, промисловості та
комунальної власності готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на пленарному засіданні ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не менш як за три дні до цього засідання.
4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та іншими Законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ ,  організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.

Постійна комісія з питань підприємницької діяльності, транспорту, прав споживачів та житлово-комунального господарства.

4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм розвитку підприємництва, транспорту, житлово-комунального господарства, ціни, ціноутворення та регуляторні акти, звіти про виконання програм, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях.
4.2. Комісія за дорученням ради,  міського голови вивчає діяльність підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних раді.
4.3. Комісія:

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих виконкому повноважень в межах своєї компетенції;
- проводить аналіз стану розвитку підприємництва, транспорту, житлово-комунального господарства;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях ради;
- спільно з іншими комісіями ради здійснює контроль за виконанням прийнятих радою рішень щодо міського бюджету в частині фінансування міських цільових програм, спрямованих на виконання програм розвитку підприємництва, транспорту, житлово-комунального господарства;
- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку підприємництва, транспорту, житлово-комунального господарства.
- співпрацює  з галузевими управліннями міської ради у питаннях прав споживачів.
4.4. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій для попереднього обговорення.
4.5. Комісія у питаннях, які належать д її відання, та в порядку, визначеному цим положенням і  Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, має право  отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій  і відділень необхідні матеріали і документи.

Постійна комісія з питань законності, правопорядку, реформування земельних відносин, охорони довкілля, депутатської діяльності та етики.

4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, охорони довкілля, регулювання земельних відносин, готує висновки з цих питань.
4.2. Комісія за дорученням ради, міського голови або з власної ініціативи:
- здійснює контроль  за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України , Президента України та Кабінету Міністрів України;
- контролює виконання Комплексної програми профілактики злочинності;
- співпрацює з правоохоронними органами в питаннях профілактики злочинності в місті;
- обговорює кандидатури, представлені до обрання народними засідателями  та подає раді проект рішення і рекомендації;
- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
- здійснює відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля, житлового законодавства, приватизації, комунальних й інших послуг , які надаються населенню в межах визначених законом повноважень;
- сприяє дотриманню вимог земельного законодавства;
- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень;
- розглядає всі інші питання, які відносяться до відання комісії та міської ради;
- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території міста підприємств, установ і організацій, забезпечення екологічної безпеки їх діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;
- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
- організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;
- розробляє  проект програми охорони довкілля;
- інформує населення про стан навколишнього природного середовища.
4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій для попереднього обговорення.
4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства.

4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання охорони здоров’я, соціального захисту населення, поліпшення демографічної ситуації міста, готує висновки з цих питань.
4.2. Комісія за дорученням ради, міського голови, або з власної ініціативи:

- розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо охорони здоров’я громадян міста, що може забезпечуватись за рахунок бюджетних коштів і благодійних надходжень;
- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту сім’ї  та  ветеранів війни;
- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства;
- сприяє у видачі державної допомоги сім’ям з дітьми;
- здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними і іншими засобами, протезно-ортопедичними виробами, друкованими виданнями із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори;
- здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню;
- контролює виконання довгострокових програм з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі на засіданнях міської ради;
- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”;
- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.
4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій для попереднього обговорення.
4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

Постійна комісія з питань освіти, культури, духовного відродження,  молоді, спорту та засобів масової інформації.

4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, культури, спорту та духовного відродження, подає свої рекомендації   щодо розвитку музейної справи, готує висновки з цих питань.
4.2. Комісія за дорученням ради, міського голови або з власної ініціативи:
- співпрацює з галузевими управліннями, бере участь у розробці міських програм, направлених на покращання освіти населення, подає їх на затвердження сесії міської ради і здійснює контроль за їх виконанням;
- здійснює контроль за розвитком мережі закладів, та установ, організацій системи освіти , культури та спорту, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;
- розглядає та подає на розгляд пленарного засідання ради проекти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти, культури, спорту,  засобів масової інформації ;
- сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій  системи освіти, культури, спорту та  засобів масової інформації, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;
- сприяє проведенню інноваційної діяльності системи загальної середньої освіти;
- сприяє забезпеченню охорони пам’яток історії та культури;
- взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними організаціями;
- розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;
- здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
- здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;
- розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;

- бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації;
- розглядає питання соціального захисту осіб, у коло обов’язків яких входять питання національного і духовного відродження;
- здійснює контроль за  впровадженням  музейної справи;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері освіти, культури, духовного відродження та спорту;
- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання, спорту;
- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.
4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій для попереднього обговорення.
4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням і законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, має право  отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій  і відділень необхідні матеріали і документи.

5.   ПРАВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЙ

Постійна комісія має право:

5.1. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, з питань, що належать до її компетенції.
Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснень щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання  повноважень.
За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність згідно законодавству України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.
5.2.  Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні.
5.3. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд міської ради.
5.4. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії ради звітів посадових осіб виконавчих органів міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях  міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до їх відання.
6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.
6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради,  міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, міського голову про хід їх виконання.
6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.
6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому законодавством .

7.   ГАРАНТІЇ ГОЛОВИ КОМІСІЇ.

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу.

8.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

8.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на апарат міської ради і виконкому.
8.2. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок кошторису міської ради.