Розмір шрифту:

Відділ земельних відносин - Положення про відділ

Додаток 1

до рішення 2 сесії

міської ради 8 скликання

від 23.12. 2020 року №56

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин Могилів-Подільської міської ради

 

1. Загальні положення

 1.1. Відділ земельних відносин Могилів-Подільської міської ради

(далі – відділ) є виконавчим органом Могилів-Подільської міської ради.

1.2. Відділ у межах своїх повноважень здійснює організаційно-функціональні повноваження виконавчих органів міської ради з метою забезпечення виконання вимог законодавства та для задоволення потреб і запитів громади міста у сфері визначеній міською радою, виконавчим комітетом та міським головою.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Земельним кодексом України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, регламентом Могилів-Подільської міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ у своїй роботі підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітетові, міському голові та його заступникам відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. Діяльність відділу здійснюється на основі плану роботи, який затверджується міським головою.

1.6. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

1.7. Могилів-Подільська міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями схоронності документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці, кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування.

 

2. Основні завдання

2.1.  Забезпечення реалізації повноважень Могилів-Подільської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно правових актів.

2.2.   Розробка міських програм з раціонального використання і охорони земель та участь у їх виконанні.

2.3.  Організація та здійснення роботи щодо реалізації самоврядного контролю за використанням і охороною земель, контролю за додержанням земельного законодавства в межах компетенції Могилів-Подільської міської ради.

2.4.  Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян, юридичних осіб на користування та набуття у власність земельними ділянками відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, інших нормативних актів.

2.5. Організація виконання робіт з інвентаризації земель.

2.6. Ведення обліку земель, моніторингу земель, здійснення землеустрою.

 

3. Повноваження

У межах компетенції відділ:

3.1. Здійснює підготовку та виносить на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проєкти рішень, погоджені з відповідними структурними підрозділами Могилів-Подільської міської ради, з питань:

 • передачі земельних ділянок у власність, надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди;
 • вилучення (викупу) земель;
 • припинення права власності або користування земельною ділянкою (її частиною);
 • затвердження проектів землеустрою та контролю за їх здійсненням;
 • продажу та надання в оренду на конкурентних засадах земельних ділянок;
 • обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель у разі порушення суб’єктами вимог земельного законодавства.

3.2. Розробляє пропозиції для розгляду встановленим порядком  щодо  встановлення і зміни меж підпорядкованих територій, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб міста, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у власності Могилів-Подільської міської ради.

3.3. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель загальнодержавного та місцевого значення.

3.4. Вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.5. Готує висновки щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок.

3.6. Здійснює контроль за:

 • використанням та охороною земель комунальної власності;
 • додержанням земельного законодавства;
 • виконанням проектів (схем) землеустрою, у тому числі внутрішньо -господарських.

3.7. Проводить роботу щодо визначення та відшкодування міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

3.8. Розглядає звернення громадян, інших суб’єктів з питань, що належать до його компетенції.

3.9.  У сфері землеустрою:

 • здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
 • координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності;
 • інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм;
 • вирішує інші питання відповідно до закону.

3.10. Розробляє договори оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов’язаних з строками користування земельними ділянками.

3.11. Організовує проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель.

3.12. Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин.

3.13. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.14. Вирішує інші питання у галузі земельних відносин, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови.

 

4. Права та обов’язки відділу

4.1. Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, постійною комісією міської ради з питань регулювання земельних відносин, підприємствами, організаціями, установами та об’єднаннями громадян.

4.2. Залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що відносяться до компетенції відділу.

 

5. Структура та організація діяльності відділу

5.1. Структура та чисельність відділу затверджується рішенням ради.

 

6. Керівництво відділом

6.1. Відділ очолює начальник, що призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, згідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2. На посаду начальника відділу призначаються особи, які мають вищу освіту (землевпорядну або юридичну), та стаж роботи не менше 2-х років.

6.3. Начальник відділу:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу;
 • несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне
 • виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень,
 • дотримання трудової дисципліни у відділі;
 • організує виконання доручень в межах своєї компетенції;
 • здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

6.4. На час відсутності начальника відділу його заміщує особа, визначена розпорядженням міського голови.

 

7. Заключні положення

7.1. Статус посадових осіб відділу визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7.2. Відділ не є юридичною особою. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Структура відділу визначається штатним розписом, який затверджується міським головою.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

7.4. Відділ має печатку із своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

7.5. Реорганізація та ліквідація діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради або в іншому порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                        Т. Борисова