Розмір шрифту:

Відділ земельних відносин

 1. Керівний склад, структура відділу / та графік роботи

 

Посада

ПІБ

Контакти (тел, е-mail)

№ Кабінет, поверх

Начальник відділу

 

Біловус Марина Анатоліївна

(04337)  6-28-26

mog-pod-zem@ukr.net

 

каб. №11,

1 поверх

Головний спеціаліст 

Хмільовський Володимир Олександрович

 

(04337)  6-28-26

mog-pod-zem@ukr.net

каб. №11,

1 поверх

 

Головний спеціаліст 

 

 

Татаровська Анастасія Сергіївна

 

(04337)  6-28-26

mog-pod-zem@ukr.net

 

каб. №11,

1 поверх

 Головний спеціаліст 

Коняга Любов Петрівна

 

 

(04337)  6-28-26

mog-pod-zem@ukr.net

 

каб. №11,

1 поверх

 Головний спеціаліст 

Миколайчук Наталія Володимирівна

(04337)  6-28-26

mog-pod-zem@ukr.net

каб. №11,

1 поверх

 

 

 

Графік роботи відділу / управління

 

 

Дні тижня

Графік роботи

Обідня перерва

понеділок - четвер

08:00 – 17:15

13:00-14:00

п’ятниця

08:00- 16:00

субота і неділя

вихідні дні

 

 

 1. Положення про відділ

 

Додаток:

до рішення 10 сесії Могилів-Подільської

міської ради 7 скликання

від 25 жовтня 2016 року № 263

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про земельний відділ Могилів-Подільської міської ради

 

 1. Загальні положення.

 

1.1. Земельний відділ Могилів-Подільської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Могилів-Подільської міської   ради.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Земельним Кодексом України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, регламентом Могилів-Подільської міської ради, рішеннями міської ради та її виконкому,  розпорядженнями міського голови,  а також цим положенням.

 

1.3. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований  міському голові, та його заступникам відповідно до розподілу обов’язків.

 

1.4.  Діяльність відділу здійснюється на основі  плану  роботи, який затверджується міським головою.

 

1.5. Положення про відділ затверджується міською радою.

 

1.6. Могилів-Подільська  міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями схоронності документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами  і довідковими матеріалами з питань охорони праці, кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування.

1.7. Відділ повинен мати свій бланк і печатку.

 1. Основні завдання.

 

2.1.   Забезпечення реалізації повноважень Могилів-Подільської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно правових актів.

2.2.    Розробка   міських програм з раціонального використання і охорони земель та участь у їх виконанні.

2.3.    Організація та здійснення  роботи щодо реалізації самоврядного контролю за використанням і охороною земель, контролю за додержанням земельного законодавства.

2.4.    Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян, юридичних   осіб   на  користування та набуття у власність земельними ділянками  відповідно  до Конституції України,  Земельного кодексу України,  інших нормативних актів.

 

 

 

 1. Повноваження

 

У межах компетенції відділ

 

3.1. Здійснює  підготовку та виносить на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень, погоджені з відповідними структурними підрозділами Могилів-Подільської міської ради,  з питань:

 • передачі земельних ділянок у власність, надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди;
 • вилучення (викупу) земель;
 • припинення права власності або користування земельною ділянкою (її частиною);
 • затвердження проектів землеустрою та контролю за їх здійсненням;
 • продажу та надання в оренду на конкурентних засадах земельних ділянок;
 • обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель у разі порушення суб’єктами вимог земельного законодавства.

 

3.2. Розробляє  пропозиції для розгляду встановленим порядком  щодо  встановлення і зміни меж міста, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб міста, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у власності  Могилів-Подільської міської ради.

 

3.3. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель загальнодержавного та місцевого значення.

 

3.4. Вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

3.5. Готує висновки щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок.

 

3.6. Здійснює контроль за:

 • використанням та охороною земель комунальної власності;
 • додержанням земельного законодавства;
 • виконанням проектів (схем) землеустрою, у тому числі внутрішньо-господарських.

 

3.7. Проводить роботу щодо визначення та відшкодування міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

3.8. Розглядає звернення громадян, інших суб’єктів з питань, що належать до його компетенції.

 

3.9.  У сфері землеустрою:

 • здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
 • координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності;
 • інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм;
 • вирішує інші питання відповідно до закону.

 

3.10. Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов’язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від  користувачів.

 

3.11. Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин.

 

3.12. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці,   відповідно до Закону України “Про захист персональних даних ”.

 

3.13. Вирішує інші питання у галузі земельних відносин, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови та керівництва.

 

 1. Права та обов’язки відділу

 

4.1. Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, постійною комісією міської ради з питань регулювання земельних відносин, підприємствами, організаціями, установами та об’єднаннями громадян.

 4.2. Перевіряти на підприємствах всіх форм власності, в установах і організаціях, розташованих на території міської ради,  дотримання вимог земельного законодавства. Отримувати безоплатно від них матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.  За результатами перевірок готувати матеріали щодо  притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства.

4.3. Залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

 1. Структура та організація діяльності відділу

 

5.1. Структура та чисельність відділу затверджується рішенням ради.

 

 1. Керівництво відділом

 

6.1. Відділ очолює начальник, що призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

6.2.На посаду начальника відділу  призначаються особи, які мають вищу   освіту (за профілем або юридичну), стаж роботи в органах місцевого самоврядування  або у державній службі не менше 3 років, або стаж управлінської роботи в інших сферах не менше 5 років.

6.3. Начальник відділу:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу;
 • несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни у відділі;
 • організує виконання доручень в межах своєї компетенції;
 • здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

6.4. На час відсутності начальника відділу його заміщує особа, визначена розпорядженням міського голови.

 

 1. Заключні положення

 

 

7.1. Реорганізація та ліквідація діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради або в іншому порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Микола Гоцуляк